ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Χ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ


  Του Δημητρίου Λιμνιάτη, Αντιστράτηγο ε.α.


Η καθοριστική συμβολή ενός άξιου ηγήτορα, του διοικητή της VIIΜεραρχίας Πεζικού, στον θρίαμβο των ελληνικών όπλων. Συμβολή που συνήθως αγνοείται κατά τους εορτασμούς της ιστορικής επετείου.

Από τους πρώτους μήνες του 1939 τα σύννεφα του πολέμου αρχίζουν να εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό ουρανό.
Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 1939 η Ιταλία, με τη σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας, καταλαμβάνει, με σαθρές αιτιολογίες, την Αλβανία, για ν' αποκα λύψει έτσι τα επεκτατικά σχέδια της στον χώρο της Χερσονήσου του Αίμου και στη Μεσόγειο.
Η κατάληψη της Αλβανίας και η προώθηση ισχυρών ιταλικών δυνάμεων προς την ελληνοαλβα νική μεθόριο ήταν φυσικό ν' ανη συχήσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία σπεύδει να ενισχύσει με μικρές μονάδες τους τομείς ευθύνης της VIII Μεραρχίας (Ήπειρος) και της IX Μεραρχίας (Δ. Μακεδονία). Να τονίσουμε ε δώ ότι από το 1936 έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων σε ελα φρύ και βαρύ οπλισμό.
Ο Μουσολίνι, με προσωπικές επιστολές προς τον Ιωάννη Με ταξά, προσπαθούσε να τον πείσει για τις φιλικές σχέσεις των δύο λαών και ότι η Ιταλία θα σεβόταν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας.
Ο διοικητής της VIII Μεραρ χίας υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, ο οποίος γνωρίζει όλες τις κινήσεις των Ιταλών στο αλβανικό έδαφος, περνάει στιγ μές αγωνίας γιατί η δύναμη της μεραρχίας είναι ασήμαντη και δεν έχει γίνει καμιά αμυντική ορ γάνωση του εδάφους. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού δεν το είχε α πασχολήσει ως το 1939 το ενδεχόμενο ιταλικής επίθεσης από την ξηρά. Γι' αυτό δεν υπήρχε σχέδιο επιχειρήσεων για την α­ντιμετώπιση αυτής της απειλής. Όμως, από το 1914, περίοδο του αγώνα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου για την αυτονομία τους, η Ιταλία έχει αποκαλύψει τα σχέ δια της για την κυριαρχία της στην Αδριατική και στη χερσόνη σο του Αίμου.
Οι αγωνίες του Κατσιμήτρου κορυφώνονται όταν την Κυριακή του Πάσχα (9 Απριλίου 1939) έ λαβε τηλεφωνικά (χωρίς έγγρα φη επιβεβαίωση) από το ΓΕΣ μια διαταγή «γρίφο» η οποία, μεταξύ των άλλων, περιείχε τούτες τις διαφορούμενες εντολές:
«Η κυβέρνηση εν όψει ενδεχο μένης εισβολής του ιταλικού στρατού εις ημέτερον έδαφος, ε ξουσιοδοτεί τον διοικητήν της με ραρχίας να επιστράτευση ταύτην και δίδει αυτώ εντολήν ν' από κρουση δια των όπλων πάσαν απόπειραν εισβολής».
Στη διαταγή τονίζεται ιδιαίτε ρα ότι: «Η επιστράτευσις της μεραρχίας θα ενεργηθή μόνο εν περιπτώσει επιθέσεως σοβαρών ιταλικών δυνάμεων κατά της με θορίου...» Δηλαδή χρονικά αδύ νατο, γιατί επιστράτευση στο θέ ατρο των επιχειρήσεων είναι ανέ φικτη, εφόσον διεξάγονται επι χειρήσεις, ή τουλάχιστον είναι ά καιρη. Ακόμη, στην Ήπειρο δεν υπήρχε οργανωμένη τοποθεσία για την κάλυψη της επιστράτευ σης με αμυντικό αγώνα.
Ο Χ. Κατσιμήτρος στο βιβλίο του Η Ήπειρος προμαχούσα (σε λίδες 18-19) γράφει:«Είναι ευνόητον πάσας και ποίας βαρυτάτας ευθύνας δημιουργεί η εντολή αυτή εις τον διοικητήν της Με ραρχίας, όστις όμως δεν είχε τα μέσα ίνα εκπλήρωση την αποστολήν του». Και συνεχίζει: «Καθ’ όλην την μακράν αυτού στρατιωτ-κήν ζωήν και τους τεσσάρας πο λέμους εις ους μετέσχεν από του 1912 και εντεύθεν, τους αγώνας και τας μάχας εις ας έλαβε μέ ρος, ουδέποτε ευρέθη υπό δυ σμενεστέρας και δυσχερεστέρας περιστάσεις εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του».
Ο Χ. Κατσιμήτρος επισκέπτε ται συχνά τις μονάδες της με ραρχίας από την Κακαβιά ως την Πρέβεζα, και με ομιλίες του προς τα στελέχη και τους οπλί τες τονώνει ιδιαίτερα το ηθικό. Δίνει επιτόπου εντολές, κυρίως στα τμήματα προκαλύψεως. Με ταβάλλει τη Μεραρχία σε εργο τάξιο αμυντικής οργάνωσης του εδάφους στον βόρειο μα και στον παραλιακό τομέα, αφού η απειλή είναι σχεδόν σφαιρική. Έχει επιλέξει ως κύρια αμυντική προσπάθεια την τοποθεσία ΕλαίαςΔιαμαρτύρεται εντονότατα προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την μη διάθεση επαρκών πιστώσεων για την αμυντική ορ γάνωση του εδάφους.
Το αμυντικό δόγμα του Γενι κού Επιτελείου Στρατού και της κυβέρνησης έχει μείνει στις αρ χές άμυνας του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή στη στατική ά μυνα βασισμένη στην οχύρωση του εδάφους και όχι στην οργά νωση ευέλικτων και ταχυκίνητων μονάδων. Από τις 4 Μαΐου 1939 συντάχθηκε το σχέδιο IB (Ιταλία -Βουλγαρία) που ιεραρχούσε τις απειλές αντίστροφα: «Βουλγαρία - Ιταλία». Για την αμυντική οργά νωση του εδάφους από τον Απρίλιο του 1939 ως τον Οκτώ βριο του 1940 επί συνολικής δα πάνης 851 εκατ. δραχμών, διετέ θησαν 769 εκατ. (90,4%) για οχυ ρωματικά έργα στον βουλγαρι κό τομέα και 82 εκατ. (9,6%) στον αλβανικό, αν και ήταν πλέον ορατή η ιταλική απειλή.
Η αμυντική οργάνωση του ε δάφους στην Ήπειρο, για τον στρατηγό Κατσιμήτρο, ήταν μια από τις βασικές προϋποθέσεις ε πιτυχίας του σχεδίου του, μπρο στά στη συντριπτική υπεροχή των ιταλικών δυνάμεων. Τον συ γκινεί ιδιαίτερα η εθελοντική προσφορά εργασίαςτων κατοί κων.
Οι απροκάλυπτες πλέον υπο σχέσεις προς τους Αλβανούς των ΜουσολίνιΤσιάνο καιστρα τάρχη Μπαντόλιαγια επέκταση των ορίων της Αλβανίας προς «Τσαμουριά»ηπροώθηση σοβα ρών ιταλικών δυνάμεων με επιθε τική διάταξηυποχρεώνουν το ΓενικόΕπιτελείο Στρατού στα τέλη του μηνός Αυγούστου 1939 να διατάξει την μερική αρχικά και καθολική αργότερα (5 Οκτωβρί ου 1940), επιστράτευση της VIII ΜεραρχίαςΝασημειώσουμε ε δώ ότι οι Ιταλοί «Τσαμουριά» έ λεγαν την «Θεσπρωτία»γιατί ε κεί υπήρχε ημειονότητα των Τουρκαλβανών «Τσάμηδων»οι οποίοι κατά τη διάρκεια τουελληνοϊταλικού πολέμου διέπρα ξαν βιαιότητες κατά του ελληνι κού πληθυσμού τηςπεριοχής.
Το 1940 βρίσκει τη Μεραρχία σε πλήρη οργασμόπου καλύ πτει όλους τους τομείς(οργάνω σηεκπαίδευσηαμυντική οργά νωση του εδάφουςδιασπορά α ποθηκώναπό τημια άκρη ως την άλλητης πολύ μεγάλης ζώ νης ευθύνης της.

Ο Μουσολίνι σπεύδει
Η έκρηξη του Δευτέρου Πα γκοσμίου Πολέμου με την επίθε ση της Γερμανίας κατά τηςΠο λωνίας την 1η Σεπτεμβρίου 1939. η ραγδαία εξέλιξη της κα τάληψης των κρατών τηςΕυρώ πης από τη ναζιστική Γερμανίαη οποίαως το τέλος Μαΐου του 1940, έχει καταλάβειτην Πολω νίατη Νορβηγίατο Βέλγιοτην Ολλανδίατο Λουξεμβούργοη είσοδος τουγερμανικού στρα τού στη Γαλλία και ο εξαναγκα σμός των Άγγλων να τραπούν προς τηνΔουνκέρκηδίνουν την εικόνα της επερχόμενης συμφο ράς της Ευρώπης.
Έκπληκτος ο Μουσολίνι από την απρόοπτη αυτή ταχύτητα της εξέλιξης τηςκατάστασης υ πέρ της Γερμανίαςσπεύδει στις 10 Ιουνίου 1940 να κηρύξει τον πόλεμο κατάτης Αγγλίας και της Γαλλίαςη οποία έχει σχεδόν κα ταρρεύσειγιατί φοβάται ότι ο πόλεμοςθα τελειώσει χωρίς αυ τός να βρίσκεται στο τραπέζι της μοιρασιάς του κόσμου μας.
Με την κατάρρευση της Γαλ λίας και την υπογραφή της ανα κωχής στις 22 Ιουνίου1940 μετα ξύ Γαλλίας και Γερμανίας και στις 24 Ιουνίου μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίαςη Ιταλίαβγάζει τη μά σκα της προσποιητής ειρηνοφιλίας με την Ελλάδα και γίνεται α πειλητική.
Ο ιταλικός Τύπος κατηγορεί την Ελλάδα ότι δήθεν συνεργά ζεται με την Αγγλία και τηναπει λεί με δράσηΑπό 12 Ιουλίου μέ χρι 6 Αυγούστου ιταλικά βομ βαρδιστικά αεροπλάναπρο σβάλλουν χωρίς επιτυχία το βοη θητικό πλοίο του Στόλου Ωρίων και το αντιτορπιλικόΎδρα στον Κόλπο Κισσάμου της ΚρήτηςΒομβαρδίζουνπάλι χωρίς επιτυ χίατααντιτορπιλικά Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα στο λιμάνι της ΝαυπάκτουΤέ λοςοτορπιλισμός της Έλλης (2.115 τόνων), στις 15 Αυγού στου 1940 στο λιμάνι της Τήνουήτανπια η κατηγορηματική δια πίστωση της επικείμενης επίθε σης κατά της Ελλάδας.
Τον τορπιλισμό της Έλλης από ιταλικό αντιτορπιλικό αποκαλύ πτει στο Ημερολόγιότου ο κό μης Τσιάνοο οποίος επιρρίπτει τις ευθύνες στον «ανισόρροπο (έτσι τον αποκαλεί)Ιταλό διοικη τή της Δωδεκανήσου Ντε Βέκκι».
Η εγκληματική αυτή ιταλική ε νέργεια βύθισε σε βαθιά θλίψη ο λόκληρο τον ελληνικόλαόταυ τόχρονα όμως ξεσήκωσε το μί σος κατά των ΙταλώνΗ διαίσθη σή του δεν τουάφηνε αμφιβο λίες ότι οι εγκληματίες ήταν οι Ιταλοίαν και η κυβέρνησηγια λόγουςεθνικής σκοπιμότηταςδεν αποκάλυψε τις αποδείξεις του εξεταστικού πορίσματος.

Οι δυνάμεις των αντιπάλων
Λίγο πριν από την εισβολήη διάταξη των δυνάμεων είχε ως ε ξής:
Ιταλικές Δυνάμεις:
Ανώτατη Στρατιωτική ΔιοίκησηΔιοικητής στρατηγός Βισκόντι Πράσκα. Θέατροεπιχειρήσεων Ηπείρου.
Το XXV Σώμα ΣτρατούΔιοικη τής στρατηγός Κάρλο ΡόσσιΤέσσερις μεραρχίες (η 23η «Φερράρα»η 51η «Σιένα»η 131η Τ/Θ «Κενταύρων» και μια μεραρχία ιππικού). Συνολικήδύ ναμη 42.000 άνδρες περίπου.
Το XXVI Σώμα ΣτρατούΔιοικη τής στρατηγός Γκαμπριέλε ΝάσσιΤέσσερις μεραρχίες(η 49η «Πάρμα»η 29η «Πιεμόντε»η 19η «Βενέτσια» και η 53η «Αρέτζο»). Συνολικήδύναμη 44.000 άν δρες περίπου.
Μεταξύ των δύο σωμάτων στρατού στον Τομέα της Πίνδου. 3η Μεραρχία Αλπινιστών «Τζούλια».
Γενικό σύνολο59 τάγματα πε ζικού, 135 πυροβολαρχίες (23 βαριές), 150 άρματαμάχης, 18 ίλες ιππικούέξι τάγματα όλμων και ένα τάγμα πολυβόλων.
Ελληνικές δυνάμεις:
Θέατρο επιχειρήσεων Ηπεί ρου.
VIII Μεραρχία ΠεζικούΔιοικη τής υποστράτηγος ΧΚατσιμήτροςκαι το στρατηγείοτης III Ταξιαρχίας Πεζικού με διοικητή τον συνταγματάρχη πεζικού Γιατζή Δημήτριο.Συνολικά περιλάμβανετέσσε ρις διοικήσεις συνταγμάτων πεζι κού, 15 τάγματα πεζικού, 16πυ ροβολαρχίεςπέντε ουλαμούς πυροβολικού συνοδείαςδύο τάγματα πολυβόλωνκινήσεωςμία πολυβολαρχία βαρέων πολυ βόλωνμία μεραρχιακή μονάδα αναγνωρίσεως.Το 39ο Σύνταγμα Ευζώνων της III Μεραρχίας (κι νούμενο από την Αιτωλοακαρνα νία προςΉπειρο).
Στις 12 Οκτωβρίου 1940: Τέθηκε στη διάθεση της με ραρχίας ο υποστράτηγοςΛιούμπας Νστον οποίο ανατέθηκε η διοίκηση του τομέα της Θεσπρω τίαςΈφθασε μιααντιαεροπορική πυροβολαρχία (τρία πυροβόλα), η οποία διατέθηκε για την προ στασία τωνΙωαννίνωνΣυμπληρώθηκαν οι διοικήσεις της Μεραρχίας ως ακολούθωςΑρχηγός ΠεζικούΜεραρχίαςσ/χης Ντρες ΓεώργιοςΔιοικητής του 4ου Συν/τος Πεζι κούσ/χηςΠαπαδόπουλος ΚΔιοικητής του 40ού Συν/τος Ευζώνωνσ/χης Τσακαλώτος Θρ.
Στις 27 Οκτωβρίου 1940 η VIII Μεραρχία έχει συμπληρώσει την επιστράτευσή της.
Θέατρο επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας.
Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μα κεδονίας (ΤΣΔΜ): Διοικητής αντι στράτηγος ΠιτσίκαςΙωάννης (έ δρα Κοζάνη).
Το ΒΣώμα ΣτρατούΔιοικητής αντιστράτηγος Παπαδόπουλος Δημήτριος με τιςΙΜεραρχίαδιοικητής υπο στράτηγος Βραχνός ΔημήτριοςIX Μεραρχίαδιοικητής υπο­στράτηγος Ζυγούρης Χρίστος, Ταξιαρχία Πεζικούδιοικητής συ νταγματάρχης ΠεζικούΚαλής ΑναστάσιοςIX Συνοριακό Το μέα.
Το Γ' Σώμα Στρατούδιοικητής αντιστράτηγος Τσολάκογλου Γεώργιος (έδραΘεσσαλονίκη), με τιςΧ Μεραρχία: διοικητής υ ποστράτηγος Κίτσος Χρίστος, XI Μεραρχία:διοικητής συνταγμα τάρχης Πυροβολικού Κώσταλος Γεώργιος: IV Ταξιαρχία Πεζικού,διοικητής υποστράτηγος Μετα ξάς Αγαμέμνονας και τους IX, Χ και XI Συνοριακούς Τομείς.
Το Απόσπασμα ΠίνδουΔιοικη τής ο έφεδροςεκ μονίμωνσυ νταγματάρχης ΔαβάκηςΚωνστα ντίνος (Επταχώρι). Τομέας Ευθύ νης: Μεταξύ του δεξιού της VIII Μεραρχίας και τουαριστερού της IX Μεραρχίας (Ανάπτυγμα ΖΕ 37 χιλιόμετρα περίπου). Περιε λάμβανεΤο 51Σύνταγμα Πεζι κού (μείον), μία ορειβατική πυροβολαρχία 75 χιλ., έναν ουλαμό πυροβολικού συνοδείας των 65 χιλκαι έναν ουλαμό ιππικούΕί χε σοβαρές ελλείψεις σεοπλι σμόιματισμόυπόδηση και εφε δρικά πυρομαχικάΑπό οκτώ δι οικητές λόχων δύο ήτανανθυπολοχαγοί και δύο έφεδροι λοχα γοίΑπό τους 32 διμοιρίτες τρεις μόνο ήταν μόνιμοι.
Συνολική ελληνική δύναμηΤριάντα εννέα τάγματα πεζι κού, 40½ πυροβολαρχίεςδιαφό ρων διαμετρημάτωνΠερίπου δύναμη 35.000 άνδρες.

Σύγκριση δυνάμεων
Στην ΉπειροΈναντι των 22 ταγμάτων πεζικούτριών συνταγ μάτων ιππικού, 61πυροβολαρ χιών (18 βαριέςκαι 90 αρμάτων μάχης του XXV Ιταλικού Σώματος Στρατού,υπήρχαν 15 τάγμα τα πεζικούμια ομάδα αναγνωρί σεως και 16 πυροβολαρχίες (δύο μόνοβαριές), της VIII Μεραρ χίας.
Στην ΠίνδοΈναντι πέντε ταγ μάτων πεζικούμίας ίλης ιππικού της ΙταλικήςΜεραρχίας Αλπινι στώνυπήρχαν δύο τάγματα πε ζικούμία ίλη ιππικού και μιάμιση πυροβολαρχία του αποσπάσμα τος Πίνδου.
Στη Δυτική ΜακεδονίαΈναντι 17 ταγμάτων πεζικούμίας ίλης ιππικού, 24πυροβολαρχιών (5 βαριέςκαι 10 αρμάτων μάχης του XXVI Ιταλικού Σώματος Στρατού,υπήρχαν 22 τάγματα πεζικούδύο ομάδες αναγνωρί σεως και 22 πυροβολαρχίες (ε πτάβαριέςτου ΤΣΔΜ.
Συμπεράσματα: Στην Ήπειρο ήταν συντριπτική η υπεροχή των Ιταλών σε πυρο βολικόκαι άρματαΣτην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας οι μονάδες ήταν ισοδύναμες με μικρή υπε­ροχή των ελληνικώνΣτην περιο χή της Πίνδου οι Ιταλοί υπερτε ρούσανσε αναλογίες 1:2περί που στο πεζικό και 1:4 στο πυρο βολικό.
Να επισημάνουμε και τα ακό λουθα:
Η ασφάλεια των ακτών μας ή ταν επισφαλήςγιατί η ιταλική υ περοχή του ναυτικούήταν συ ντριπτικήΣτηριζόμαστε μόνο στις ναυτικές δυνάμεις της ΜΒρετανίας και στιςδεσμεύσεις της Ιταλίας με τη Λιβύη.
Στην αεροπορίαη ιταλική είχε την κυριαρχία αέρος σολόκλη ρο τον ελληνικό καιαλβανικό χώ ροΈναντι 400 αεροσκαφών της ιταλικής αεροπορίας διαθέταμε 143αεροσκάφη παλαιού τύπου και μικρής αποδόσεωςΤα 65 διαφόρων αποστολών (βομβαρ­διστικά κ.λπ.) ήταν σε καλή κατά σταση(Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού καιΕλληνογερμανικού Πολέμου 1940-1941 της Διεύθυνσης Ιστορίας του Γενι κού ΕπιτελείουΣτρατού). Να προσθέσουμε ακόμη ότιΗ αμυντική οργάνωση του ελ ληνικού εδάφους,κυρίως στην Ήπειρομε τις έντονες προσπά θειες της VIII Μεραρχίαςτο δύ σβατο τουεδάφους με τα περιο ρισμένα δρομολόγια και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν αρνητικοίπαράγοντες για τις επι θετικές επιχειρήσεις των ΙταλώνΤο στρατηγικό συμπέρασμα ή τανότι η έκβαση των επιχειρήσε ων κυρίως στην Ήπειρο (τοποθε σία Ελαίας-Καλαμάήταν υπό­θεση τόλμης και αντοχής του προσωπικού της VIII Μεραρχίαςτις 5-10 πρώτες ημέρες,γιατίμε τον ερχομό των ενισχύσεων και την πτώση του ηθικού των Ιτα λών (επακόλουθοτης αποτυ χίας), η πλάστιγγα της νίκης θα έγερνε υπέρ των ελληνικών δυ νάμεωνΑυτόπέτυχε η VIII Με ραρχία με διοικητή τον γεναίο υποστράτηγο Χ. ΚατσιμήτροΤο πώςφτάσαμε σαυτή την κο σμοϊστορική επιτυχία θα το δού με στη συνέχεια.

Αποστολή της VIII Μεραρχίας
Όταν από τα επίσημα αρχεία διαβάσεις την αποστολή που δό θηκε στη Μεραρχία καιέχεις έ στω και υποτυπώδεις γνώσεις τακτικής και στρατηγικήςσου είναι αδύνατον ναπιστέψεις ότι μια τέτοια «αποστολή» δόθηκε α πό το Γενικό Επιτελείο Στρατούμευπογραφή του τότε αρχηγού Αλέξανδρου ΠαπάγουΜέσα α πό τρία σχέδια επιχειρήσεων (ταIB, ΙΒα και ΙΒβκαι τις προφορι κές οδηγίες του αρχηγού ΓΕΣ προς τον διοικητή της Μεραρ­χίαςπου μετέφερε ο ταγματάρ χης Γρίβας Γεώργιοςεπιτελής του ΓΕΣ (πήγε αεροπορικώςστα Γιάννινα στις 24.8.1940), σταχυο λογώ τις κύριες εντολές:
«Αι δυνάμεις Ηπείρου έχουν ως αποστολήν:
 Την κάλυψιν του αριστερού του θεάτρου της Δυτικής Μακε δονίας από της γενικήςκατευθύν σεως Ιωάννινα-Ζυγός Μετσόβου.
 Την απόφραξιν των προς Αιτωλοακαρνανίαν εξ Ηπείρου αγουσών οδεύσεων (κυρία προ­σπάθεια).
 Την απαγόρευση κατά το δυ νατόν της υπό του αντιπάλου κα ταλήψεως της ηπειρωτικήςακτής και του ελέγχου των στενών Κερ κύρας Ηγουμενίτσας».
Στις αλλεπάλληλες διαταγές και οδηγίες του ΓΕΣ προς την Μεραρχία υπήρχαν και ταακό λουθα:
...Η κυβέρνησις δεν αναμένει βεβαίως παρά της μεραρχίας νί κας... Αναμένει όμως εκταύτης να σώση την τιμήν των ελληνικών όπλων.
...Ο κίνδυνος εχθρικής απειλής από της περιοχής Πρεβέζης υφί σταται και δέον ναεξασφαλίσητε... τα νώτα σας.
...Η Μεραρχία να μην υπολογ-ζη επί μεταφορών των μονάδων της δια ταχυκινήτωνμέσων.
...Η απώλεια του εθνικού εδά φους δεν θα είχε τόση σημασίαόση θα είχε η αποκοπήδυνάμεων Ηπείρου και ΔΜακεδονίας από των προς Θεσσσαλία και Αιτωλο ακαρνανίασυγκοινωνιών.
Αυτά τα διαδοχικά σχέδιαδια ταγές και οδηγίεςδημιουργού σαν τεράστιες ευθύνεςστον διοι κητή της μεραρχίαςΜόνο μια στρατηγική μ. μονάδα (Σώμα Στρατού και άνωθα μπορούσε ναντα ποκριθεί σαυτόν το διμέτωπο αγώ να από του όρους Γκαμήλα μέχρι τουΙονίου Πελά γους (Ηγουμενίτσα), βάθους 80 περίπου χιλιομέτρωνκαι από της Ηγουμενίτσας μέχρι και του Αμβρακικού Κόλπουτου ιδίου περίπου αναπτύγματος.
Ο υποστράτηγος Κατσιμήτροςπέρα από τις γνώσεις του (απόφοιτος της ΑνωτέραςΣχολής Πολέμου), γνωρίζει άριστα τα προβλήματα της διοικήσεως ως διοικητής μονάδωνκαι μεγά λων μονάδωνΈχει σπουδάσει την τακτική και τη στρατηγική στα πεδία τωνμαχών τεσσάρων πολέμων (τραυματίας στη ΜΑσία). Κοσμείται δε με τα προσό ντα ενόςτέλειου ηγήτοραπροβληματίζεται αλλά δεν αιφνιδιά ζεταιΤούτες τις κα θοριστικές στιγμέςτης ζωής του ακούει το κάλε σμα της μοίρας και δεν υποτάσ σεται στο ριζικό τηςΕίναι ο«εκλεκτός»και όχι ο «κλητός»ο ευθυνόφοβοςο ηττοπαθήςΓνωρίζει άριστα τιςσυνθήκεςτα χαρακτηριστικά του θεάτρου επι χειρήσεων Ηπείρου και το προ σωπικό τηςΜεραρχίαςτο σύνο λο του οποίου είναι ΗπειρώτεςΕίναι διοικητής της Μεραρχίας από το1938.
Έχει εκτιμήσει σωστά τις κα ταστροφικές συνέπειες σε περί πτωση επιβραδυντικούαγώνα και εγκατάλειψης της ΗπείρουΑπέκλεισε κατηγορηματικά την αναδίπλωση τηςΜεραρχίας επί της γραμμής Ζυγός Μετσόβου-Άραχθος ΠοταμόςΠαίρνει εκεί νος τις δικέςτου αποφάσεις.
«Η Μεραρχία έχει την απόφασιν να παρασύρη τον αντίπαλον επί της οργανωμένηςκατά το μάλλον και ήττον τοποθεσίας της Ελαίας και αφού επιφέρει εις τούτον φθοράνδιαγενικής αντεπιθέσεως θα επιδιώξη να τον α πορρίψη πέραν των ουνόρωναποκόπτουσααυτόν από τας γραμμάς συγκοινωνιών και ανε φοδιασμού του».
Αυτά γράφει ο υποστράτηγος ΧαρΚατσιμήτρος στη διαταγή του της 23ηςΣεπτεμβρίου 1940. Νέες οδηγίες του Γενικού Επι τελείου Στρατούοι οποίες συνε χίζουν ναφωτογραφίζουν την έλ λειψη αποφασιστικότητας και έ να βαθμό ηττοπάθειαςδεν κλο νίζουντην απόφαση του διοικητή της VIII Μεραρχίας.

Ιταλική επίθεση: 28 Οκτωβρίου 1940
Κατά την επεξεργασία των πληροφοριών που έφτασαν στις 27 Οκτωβρίου 1940 (ημέρα Κυ ριακήστο στρατηγείο της VIII Μεραρχίας από το άρτια οργα νωμένο σχέδιοαναζήτησης και συλλογής πληροφοριώνο διοικητής της Μεραρχίας με τους βασικούςεπιτελείς του (επιτελάρχη αν/χη Δρίβα Χαρ., αρ χηγό Πυροβολικού συνταγματάρχηΜαυρογιάννη Π., δ/ντή 3ου επιτελγραφείου ταγ/ρχη Πετρουτσόπουλο Π.), κατέληξαν στο συμπέρασμα της εκδήλωσης ιταλικής επίθεσης την επομένη, 28η Οκτωβρίου 1940.
Ο διοικητής της Μεραρχίαςσε τηλεφωνική του επικοινωνία με το ΓΕΣ (αν/χηΚορώζηστις 27.10.1940 μεταβίβασε τα ακό λουθα«Αναφέρατε παρακαλώ εις τον κ.Αρχηγόν του Γ.Ε.Σότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αύριον την πρωίανίσως δε και κατά την διάρκειαν της νυκτός 27 με 28 Οκτωβρίουθα έχωμεν ιταλικήν επίθεσινΗΜεραρχία θα ε πιτελέση το καθήκον της προς την πατρίδα συμφώνως προς διαταγάς καιοδηγίας του Γ.Ε.ΣΔύνο μαι να βεβαιώσω υπευθύνως τον κΑρχηγόν του Γ.Ε.Σκαι τονίζω τούτο ιδιαιτέρως ότι δεν θα περάσουν Ιταλοί από το Καλπάκι».
Αυτό το ιστορικό τηλεφώνημα επιβραβεύει την αυτοπεποίθηση και την γενναιότητα,ειδικά γνω ρίσματα του υποστράτηγου Χα ράλαμπου Κατσιμήτρου.

«Δηλαδή έχουμε πόλεμο»
Είναι γνωστή ή πρέπει να είναι γνωστή η επίδοση τελεσιγρά φουαπό τον πρεσβευτήτης Ιτα λίας στην Αθήνα Γκράτσιτην 03:00 ώρα της 28ης Οκτωβρίου 1940 στονπρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξάμε το οποίο η ιταλική κυβέρνηση ζη τούσε νακαταλάβει ο στρατός της ορισμένες στρατηγικές θέ σεις στον ελληνικό χώροτις ο ποίες δενπροσδιόριζε.
Αν κοιτάξουμε ερευνητικά το κείμενο αυτού του ιταμού τελεσι γράφουμε την τρίωρηπροθε σμία αποδοχής ή απόρριψης των όρωνθα διαπιστώσουμε ότι με οποιαδήποτεαπάντηση οι Ιταλοί είχαν ήδη αποφασίσει την κήρυ ξη πολέμου κατά της ΕλλάδαςΑυτό τοεπισήμανε ο Μεταξάς με την παρατήρηση που έκανε στον Ιταλό πρεσβευτή αμέσως μετά από την ανάγνωση του κείμενουΤου είπε ξεκάθαρα«Δηλαδή έ χουμε πόλεμο!».
Ο Μεταξάςχωρίς να συμβου λευθεί τον βασιλιά Γεώργιοείπε το ιστορικό ΟΧΙ στααιτήματα των ΙταλώνΉταν ίσως η πρώτη φορά που ερχόταν σε πλήρη αρ μονία με τηνθέληση του δοκιμα σμένου από τη δικτατορία ελληνικού λαούΗ οργή και η αγανάκτησηγια τον τορπιλισμό της Έλλης είχε οδηγήσει σε καθολική εθνι κή ενότητα.
Η άρνηση του πρωθυπουργού να αποδεχθεί τις ιταλικές απαιτή σεις ήταν τοαποτέλεσμα μιας ορθολογιστικής εκτίμησης των συμφερόντων της χώραςΠρέ πει νααποδεχθούμε χωρίς υστε ροβουλίες ότι με αυτή την από φαση αποφύγαμε ένα νέο διχα σμό,πολύ χειρότερο από εκείνον της περιόδου 1916-1922, με την γνωστή τραγική τουκατάληξηΕδώ ακριβώς γεννιέται το πελώ ριο ερώτημαΟι ορθολογιστικές εκτιμήσεις τουΙΜεταξάπου τον οδήγησαν στην απόφαση της αρνητικής απάντησης στις α παιτήσεις τηςΙταλίαςήταν ακρι βώς όμοιες με εκείνες του ΕΒε νιζέλου για τη γεωπολιτική θέση τηςΕλλάδας στην εποχή του ΑΠαγκοσμίου Πολέμου· γιατί λοι πόν πολέμησε τον εθνάρχητότεμε ξέσπασμα της διαμάχης τον εθνικό διχασμόΕίναι μάλλον βέ βαιο ότι οι οδυνηρέςεμπειρίες του από την περίοδο 1914-1922 είχαν επηρεάσει τους προσανα τολισμούς του.
Με την κήρυξη της γενικής ε πιστράτευσης από τα σπίτια τουςαπό την εξορία (τοσύνολο της πολιτικής ηγεσίας ήταν εξο ρία στα νησιά), από τις φυλακές (ήταν ασφυκτικάγεμάτες από α ντιφρονούντες), από το χωράφιαπό το γραφείοόλοι οι Έλληνες κρεμάστηκαν κυριολεκτικά σε κάθε μέσον συγκοινωνίας για να φτάσουν το συντομότερο στο μέτωπο.
Η μοίρα είχε διαλέξει τη Με ραρχία Ηπείρου (VIII Μεραρχία), μόνη από τις μεγάλεςμονάδεςνα υπερασπιστεί την τιμή και την εδαφική ακεραιότητα της πατρί δας εναντίονεχθρού με ασύγκρι τα περισσότερες δυνάμεις και με αντίθετες αποφάσεις ως προς τηνεκπλήρωση αυτής της απο στολήςμεταξύ του Γενικού Στρατηγείου (έδρα το ξενοδο χείο Μ.Βρετανία στην Αθήνακαι του διοικητή της Μεραρχίαςο ο ποίος από την πρώτη ημέρα της έναρξης των επιχειρήσεων εγκα τέστησε το στρατηγείο του στη θέση Βρύση-Πασσά (10χιλιόμετρα νότια από το Καλπάκι).
Στις 05:30 της 28ης Οκτωβρί ου τα ιταλικά στρατεύματαμισή ώρα πριν από τηνεκπνοή του τελεσιγράφουπαραβίασαν την ελ ληνική μεθόριο στην περιοχή Πίνδου -Ηπείρου.
Τα τμήματα προκάλυψης στον τομέα της Ηπείρουμετά από διήμερο (28-29) σκληρόεπιβρα δυντικό αγώναμπήκαν στην κύ ρια αμυντική τοποθεσία και εγκα ταστάθηκαν σεπροβλεπόμενες από το σχέδιο επιχειρήσεων θέ σεις για την ανασυγκρότηση τους.
Κατά το διήμερο 28-29 Οκτω βρίουστον τομέα της Πίνδου δημιουργήθηκε σοβαρήκατά στασηΟι λίγες δυνάμεις του α ποσπάσματος Πίνδου δεν μπόρε σαν ναναχαιτίσουν τιςισχυρές δυνάμεις της Μεραρχίας «Τζούλια»Δημιουργήθηκε ρήγμακυ ρίως την κοιλάδατου Αώουτο οποίο αποκάλυπτε το πλευρό των μονάδων του θεάτρου επι χειρήσεωνΗπείρουΤα ιταλικά τμήματα έφθαναν ως τη Σαμαρίνατο Δίστρατο και τη ΒωβούσαΤοαπόσπασμα Πίνδουμε διοι κητή τον έφεδρο εκ μονίμων (α νακλήθηκε τον Αύγουστο του1940 στην ενεργό υπηρεσίασυνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβά κηδεν μπόρεσε νακρατήσει τις επιθέσεις της μεραρχίας Αλπινιστών «Τζούλια»Την 1η Νοεμβρί ου είχε τηνατυχία να τραυματι στεί σοβαρά και να αποχωρήσειΤην διοίκηση του αποσπάσματος Πίνδου ανέλαβε ο επίσης πανάξιος ηγήτοραςταγματάρχης τό τεΙωάννης Καραβίας.

Άνευ ιδέας αποχωρήσεως
Στις 30 Οκτωβρίου το Γενικό Στρατηγείομε προσωπική δια ταγή προς τον διοικητήτης VIII Μεραρχίαςτου επισημαίνει τα ακόλουθα:
«Να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι η αποστολή της Μεραρχίας είναι η κάλυψη τουθεάτρου της ΔυτΜακεδονίας από την γενική κατεύθυνση Ιωάννινα-Ζυγός και η απόφραξητων δρομολογίων α πό την Ήπειρο προς Αιτωλοα καρνανία (...) Προσπάθειές σας για τηνδιεκδίκηση εθνικού εδά φους στην Ήπειρο δεν πρέπει να σας οδηγήσουν στην φθορά των μέσωνέτσι ώστε να κάνουν προ βληματική την εκπλήρωση της πιο πάνω αποστολής».
Ο διοικητής της Μεραρχίαςα φού ανακοίνωσε την διαταγή του ΓενΣτρατηγείουστους διοικη τές των τομέων Νεγράδων και Καλαμάμε έγγραφη απόρρητη διαταγή τουςέκανε γνωστό ότι εξακολουθεί να εμμένει στην α πόφαση του ναντιτάξει σταθερή άμυναστην οργανωμένη τοποθε σία της Ελαίας άνευ ιδέας υποχωρήσεωςΓια την αντιμετώπιση της απειλής από τις ορεινές δια βάσεις του όρους Σμόλικα έδω σε εντολή αναδίπλωσης στονυ ποτομέα του Αώου και στο από σπασμα Μετσόβουτο οποίο είχε διατεθεί στη Μεραρχία απότην 31η Αυγούστου.
Σαυτές τις κρίσιμες ώρες της μάχηςο υποστράτηγος Κατσιμήτροςηγέτης αλλά καιοικογενει άρχηςνηφάλιος και ατάραχοςγράφει στην αγαπημένη σύζυγό τουμέσα από τοαμπρί τουπου είναι κοντά στο Καλπάκι:

Τ.Τ. 712 τη 30ή Οκτωβρίου 1940
«Αγαπημένη μου Ελένη,
»Μην ανηυχήςκαλά πάνε τα πράγματαΤο σχέδιόν μου εφαρ μόζεται όπως έχεικαθορισθή εκ των προτέρωνμην πιστεύης καμμίαν διάδοσινγιατί όλα είναι φήμαιαδέσποτοι.
»Κρατάμε καλά και εντός ολίγou θα τους κανονίσωμε όπως χρειάζεταιΕξαιρετικήείναι η δράσις του πυροβολικού μας το οποίοέχει καταστρέψει αρκετά άρματα μάχης τουεχθρού και το βαρύ πυροβολικό του το εσίγησε.
Σε ασπάζομαι
Χαράλαμπος»

Διαπίστω            σηαπό τις λίγες αυτές γραμμέςείναι η ακλόνητη εμμονή του στηναρχική του απόφαση. (Το απόκομμα της επιστολής είναι ευγενική προσφορά του γιου τουστρατηγούυποστράτηγου ε.αΓεωργίου Κατσιμήτρου).
Πρέπει να επισημανθεί η συμβολήσε αυτό το απίστευτο κατόρθωμαμιας φούχταςΕλλήνωντου διοικητή της Ι Μεραρχίας τότε υποστρατήγου Βασιλείου ΒραχνούΣτις 30Οκτωβρίουστις κρίσιμες ώρες της μάχης της Πίνδουπήγε ο ίδιος με μέρος του επιτελείουτου στο Επταχώριο και ανέλαβε τη διοί κηση όλων των μονάδων στον τομέα εκείνο.
Ο διοικητής των ιταλικών δυ νάμεων στην Αλβανίαστρατη γός Βισκόντι Πράσκαείχεδιαβε βαιώσει τον Μουσολίνι στις 15 Οκτωβρίου 1940, ημέρα απόφα σης της ιταλικήςκυβέρνησης για την επίθεση κατά της Ελλάδαςότι η ιταλική επίθεση θα δώσει τηνεντύπωση μιας συντριπτικής θυέλλης.
Δύο μεραρχίεςη Μεραρχία «Κενταύρων» και η Μεραρχία «Φεράρα»με τηνυποστήριξη της αεροπορίας και τον καταιγι σμό πυρών πυροβολικούπου αργότεραενισχύθηκαν από τρεις ακόμη επίλεκτες μμονά δεςεπί 12 ημέρες δεν θα μπο ρέσουν ναδιαρρήξουν την τοπο θεσία Ελαίας. Θα δουν τα άρμα τα τους κατεστραμμένα και γκρεμισμένα σε παγίδες της α ντιαρματικής οργάνωσης που φωτογραφίζει το ελληνικόδαιμό νιοΠαρουσιάζεται για πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία το φαινόμενομόνο τοπυροβολικό να τρέπει σε φυγή μονάδες αρμάτων και πεζικού σε βάθος 20 χιλιομέτρων.Κάποια διείσδυση των Ιταλών στον τομέα της Θε σπρωτίας θ’ ανακοπεί στον ποτα μόΑχέροντα.
Η 13η Νοεμβρίου βρίσκει τις ελληνικές δυνάμεις στην Ήπειρο και στην Πίνδο ναέχουν καταλά βει το μεγαλύτερο τμήμα του ε θνικού μας εδάφουςΣτη ΒΔ Μα κεδονία ναβρίσκονται μέσα στο αλβανικό έδαφος (Βορείου Ηπεί ρου), έτοιμες να καταλάβουν τον ορεινό όγκο της Μόροβας και τον κόμβο των συγκοινωνιών της Κορυτσάς.
Το ηθικό των ελληνικών δυνά μεων έχει ανέβει κατακόρυφαΑντίθετατο προσωπικότων ιταλικών μονάδων βρίσκεται ψυχικά σε απελπιστική κατάστασηΟ δε αλαζόναςστρατηγός Πράσκα α ντικαταστάθηκε ως ανίκανοςα πό τον στρατηγό Σοντούπου και εκείνος αργότερα αντικαταστά θηκε με το ίδιο αιτιολογικό.
Στην ίδια περίοδο επιστρατεύ θηκανγια το θέατρο επιχειρήσε ων της Αλβανίας, 11μεραρχίες και δύο ταξιαρχίες πεζικούμία μεραρχία και μία ταξιαρχία ιππι κούΣυνολικήδύναμη μαζί με τις μη μεραρχιακές μονάδες 232.000 άνδρες, 556 πυροβόλα και 100.000κτήνη περίπουΤο σύνολο των ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανίαμε την άφιξη νέων ενισχύσεωνήταν δύο στρατιές, 240-250 χιλιάδες άνδρες περί που.
Από αυτή τη στιγμή το άστρο της νίκης φωτίζει τα ελληνικά ό πλα και ο απόηχος τουέπους συγκλονίζει τον τότε φοβισμένο κόσμο μας.

Η ελληνική αντεπίθεση
Ούτε η συντριπτική υπεροχή του αντιπάλουκυρίως σε οπλι σμόαεροπορία και μέσαμετα φοράςούτε οι αντίξοες καιρικές συνθήκες (βαρύς χειμώνας), ού τε το δύσβατο τουεδάφουςού τε οι φοβερές δυσχέρειες ανεφοδιασμού εμπόδισαν τον στρα τό μας νααναλάβει γενική αντε πίθεση για την κατάληψη και α πελευθέρωση της ΒΗπείρου.
Στον Νότιο Τομέατο ΑΣ.Σκατέλαβε τους ΑγΣαράντατο ΑργυρόκαστροτηΧειμάρρα και άνοιξε τον δρόμο για την προέ λαση προς Αυλώνα.
Στον Κεντρικό Τομέατο ΒΣ.Σκατέλαβε την Πρεμετή και στο τέλος Δεκεμβρίουέφτασε 15 χιλιόμετρα ανατολικά από την Κλεισούρατην οποία κατέλαβε αργότερα.
Στον Βόρειο Τομέατο ΤΣΔΜ (Γκαι ΕΣ.Σ.) κατέλαβε τον ο ρεινό όγκο Μόροβας -Ιβάντο Πόγραδετς και εξασφάλισε από δυτικά το υψίπεδο της Κορυ τσάςτην οποίακατέλαβε αργό τερα.
Τα ελληνικά στρατεύματα κα τάφεραν να προελάσουνμέσα σε ενάμιση μήναστοέδαφος της ΒΗπείρου από 30 ως 80 χιλιόμε τραμέσω ορεινών δρομολογίωνΔενχρησιμοποιούσαν τους πεδι νούς χώρους γιατί δεν είχαν τε θωρακισμένα και οχήματα.

«Εαρινή επίθεση»
Ο σκληρός χειμώνας αναγκά ζει τα ελληνικά στρατεύματα να ανακόψουν τηνπροέλασή τουςη οποία είχε ως τελικό αντικειμε νικό σκοπό την απόρριψη των Ιταλών στηθάλασσαΟ Μουσο λίνιπου γνωρίζει την επικείμενη επίθεση των Γερμανών κατά της Ελλάδαςγια να εξευμενίσει τον Χίτλερ αποφασίζει την εξαπόλυ ση γενικής αντεπίθεσης στιςΜαρτίου 1941 με 10 μεραρχίεςΤην αντεπίθεση παρακολουθεί ο ίδιος από το ύψωμαΚαμάριτ (Γκλάβα).
Όμως και αυτή τη φορά το α κατάβλητο θάρρος και το πνεύ μα αυτοθυσίας τωνελληνικών στρατευμάτων τον απογοητεύ ουνγιατί δεν παραχωρούν ούτε μια σπιθαμήεδάφουςΗ αντεπί θεση στις 25 Μαρτίου εκφυλίζε ται και ο Μουσολίνι ταπεινωμέ νος φεύγειαπό τα Τίρανα για την Ιταλία με πρόθεση να την επανα λάβειΗ γερμανική επίθεση κατά τηςΕλλάδας τον Απρίλιο του 1941 θα ματαιώσει τα σχέδιά του.
Στις 6 Απριλίου 1941 η μικρή Ελλάδα δεν θα διστάσει να πει και δεύτερο ΟΧΙ στηνπαντοδύ ναμη ΓερμανίαΟι Γερμανοί θα περάσουνόχι όμως από τα οχυ ρά τηςελληνοβουλγαρικής με θορίουΕκείνα θα μείνουν απόρ θηταγια να αναγκάσουν τον γερμανικό στρατό να «παρουσιά σει όπλα» προς τιμήν των υπερασπιστών τουςόταν όλαέχουν τελειώσει.
Ο δραματικός επίλογος αυτού του πολυαίμακτου για την Ελλά δα πολέμουπουσημαδεύει και το μεγαλείο της θυσίας για τα σύμβολα της πατρίδας και για τις ανθρώπινεςαξίεςθα γραφεί στις 27 Απριλίου 1941 στον Ιερό Βράχο της ΑκρόποληςΚοντά στομεσημέρι αυτής της ανοιξιά τικης ημέραςένα γερμανικό τμήμα θα φτάσει στην Ακρόπο λη.Εκεί υπάρχει ο Έλληνας στρατιώτηςφρουρός της γαλα νόλευκης που κυματίζει ακόμηανέμελη στον αττικό ουρανό.
Αυτό που ακολούθησεόταν κάποιος στρατιώτης Γερμανός τον πλησίασεθα μας τοπει με τον δικό του ποιητικό λόγο ο Γιάννης Γαλανός:
Τού 'παν να κατεβάσει τη ση μαία οι Γερμανοίθα ύψωναν τη δική τουςΉταν αφτόςφρουρός εκείνη την ώραΔιπλώθηκε με αφτή κι έπεσε στο βράχοΚάτω της Ακρόπολης.Δεν την παρέδω σεΉταν Έλληνας αφτόςπώς να το κάνειΈνας στρατιώτης Έλλη ναςοΚωνσταντίνος ΚουκίδηςΚι ήταν η ώρα του μεγάλου όχι αφτήΆξιος του γένους στάθηκε.Να τον θυμάστε.
(Γιάννης Γαλα νόςαπό τη συλλογή Φύλλα της ΖωήςΕκδόσεις «Φαίδων» 1996).

Επίλογος
Επίκαιρο μα και βασανιστικό προβάλλει το ερώτημαΠόσοι από μας θα νιώσουμε τηνανάγκητην 28η Οκτωβρίουεκείνη την η μέρα της περισυλλογής για τον έ παινο τωνθριαμβευτών και τον ε ντοπισμό των σφαλμάτων για ένα σωστό φρονηματισμό μαςΠολ λοίή λίγοιΔική σας η απάντηση.
Όμως και εδώ τα φαινόμενα δεν απατούνΗ ηθική διαφθορά κορυφής μα και βάσης,η ανευθυνότηταη ανεμελιά μαςη α πληστία και προ παντός η απώ λεια της ιστορικής μαςμνήμηςμε επακόλουθα τη λήθητην ασέβεια προς τους θριαμβευτές και ήρωες και πάνωαπό όλα την κατάπτωση των ηθικών αξιώνπου δίνουν το νόημα του αν θρώπινουπροορισμού μαςείναι οι αναμφισβήτητες διαπιστώ σειςπουαλίμονοκαι αυτή τη φορά θακαταλήξουν σε κάποια τραγωδία της πατρίδας μαςαν δεν συνετιστούμεαν δεν μας φρονηματίσει το βαθύτερο νόη μα αυτής της επετείου.
Οι απογοητευτικές διαπιστώ σεις είναι πολλέςΕγώ θα επιση μάνω μίαΔεν άκουσαποτέ μέ χρι σήμερα από τους ομιλητές των «πανηγυρικών» αυτών των ε πετείων ναμνημονεύουν τα ονό ματα των κυρίων συντελεστών αυτού του θριάμβουτων υπο­στρατήγων ΧΚατσιμήτρου και ΒΒραχνούτου γενναίου ταγματάρχη τότε ΙΚαραβίαήκαι άλ λων που δεν αναφέρονται σαυ τό το κείμενοΈχω την διαίσθηση ότι ο ελληνικόςλαόςαπό λαθε μένη ενημέρωσηθεωρεί ως μό νους δημιουργούς αυτού του «Έπους» τουςΙΜεταξάΑλΠα πάγο και τον βασιλέα Γεώργιο Β'. Κανείς δεν μπορεί να τους αμφισβητήσειΉταν η ηγεσία της Ελλάδας τότεΌμως και ο ΙΜεταξάς και ο ΑλΠαπάγοςέ χουν υμνήσει απερίφραστα και έ χουν επιβραβεύσει με ηθικές αμοιβές και τον ελιγμό τηςVIII Με ραρχίας και τις γενναίες ενέργει ες ηγετών και οπλιτών του στρα τού Ηπείρου και Δ.Μακεδονίας τότεΟ δε υποστράτηγος ΧΚατσιμήτρος στο βιβλίο του Η Ήπει ροςπρομαχούσαμνημεία της ιστορικής αλήθειαςστον επίλογο τουσελ. 255, γράφει«...αιπαραυτού διατυπούμεναι γνώμαι και κρίσεις επί της πορείας και εξε λίξεως των πολεμικώνεπιχειρή σεωνουδέ πόρωθεν έχουσι σκοπόν επικρίσεως ουδενός...».
Εμείς γιατί είμαστε δέσμιοι των παθών μας;


(Περιοδικό «Ιστορία Εικονογραφημένη», τ. 352, Οκτ. 1997)

http://pheidias.antibaro.gr/1940/war.htm